Sociálna práca v zdravotníctve: Témy
Sociálna práca v zdravotníctve I.

Sylabus z predmetu sociálna práca v zdravotníctve

 

Študijný odbor:  3.1.14. sociálna práca

 

Cieľ predmetu:

 

Predmet Sociálna práca v zdravotníctve poskytuje informácie o prepojení sociálneho a zdravotníckeho sektoru, o nevyhnutnej úlohe sociálneho pracovníka pri zabezpečovaní komplexnej liečebno-preventívnej starostlivosti o deti, dospelých, seniorov a umierajúcich a sociálnom dopade chorôb na jednotlivca, rodinu a na spoločnosť.

 

Stručná osnova:

 

  • Historický prehľad o sociálnej starostlivosti o ľudí chorých, postihnutých a umierajúcich.
  • Zdravotná politika štátu – reforma zdravotníctva (Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a ..., Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti a Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zdravotný stav obyvateľstva SR, Charta práv pacienta v SR), dokumenty EÚ, OSN, WHO 1999 a iné.
  • Sústava zdravotníckych zariadení v SR – ústavná, ambulantná starostlivosť, súkromný sektor – ADOS.
  • Základné pojmy a definície (zdravie, choroba, zdravotné postihnutie, hospitalizmus).
  • Úloha sociálneho pracovníka v zdravotníctve – úlohy, náplň, kvalifikačné podmienky, aktuálne problémy.
  • Sociálna starostlivosť o pacienta na oddeleniach podľa špecifikácie (pediatrické a včasná starostlivosť, psychiatrické, onkologické, chirurgické, geriatrické, paliatívna starostlivosť, hospic).
  • Prevencia v zdravotníctve a zdravotná výchova ako súčasť zdravotnej starostlivosti.
  • Koncepcia sociálnej služby v zdravotníctve.
  • Osobnosť sociálneho pracovníka a jeho kvalifikačné požiadavky pre prácu v zdravotníctve.
  • Komunikácia pre pomáhajúce profesie.

 

Odporúčaná literatúra: 

 

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

ŠUSTROVÁ, M. 2012. Sociálna práca v zdravotníctve. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. 121 s. ISBN 978-80-8132-041-5.

ČERNAY, M. 2005. Sociálne problémy v pediatrii – sociálna pediatria. Bratislava : SAP, 2005. 108 s. ISBN 80-89104-60-6.

MOJTOVÁ, M. 2010. Sociálna práca v zdravotníctve. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2010. 137 s. ISBN 978-80-89271-45-0.

 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:          skúška

Počet kreditov:                                                                      4

Odporúčaný rozsah výučby za semester (hod.):               8

 

Vypracovala:                                                                         PhDr. Emília Vranková, PhD.

Dátum vypracovania:                                                           19.04.2012